1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MR Fashion Magdalena Rutkowska, ul. Alternatywy 5/77, 02-775 Warszawa, NIP 822-213-84-76, REGON 368603762.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia informacji w związku z wypełnieniem przez Panią/Pana formularza kontaktowego, prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych są wyrażone przez Panią/Pana zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  1) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  2) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
 5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.